Wijkraad Oostduin
Contact

Wat doen we
Geschiedenis
Bestuur
Info Duinpolderweg
Start
Contact


Nieuws


Info Duinpolderweg

  

Wat doen we

Geschiedenis

Bestuur

Info Duinpolderweg

Foto's

Contact/Inschrijven

Wijkraad Oostduin

Beste bewoners van onze wijk en Geïnteresseerden,


Hierbij een overzicht  van de historie van de duinpolderweg.

Wij houden U op de hoogte.


U kunt ook veel informatie vinden op www.geenduinpolderweg.nl
December 2003         De eindversie Tracé nota MER verbindingsweg N205-N206 verschijnt.


Februari 2004            Het project wordt door zowel Noord- als Zuid-Holland afgeblazen omdat het de bestaande problemen onvoldoende oplost en nieuwe problemen creëert.


Mei 2006                    De gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek opgesteld door wederom Noord- en Zuid-Holland verschijnt. Daarin worden afspraken gemaakt omtrent woningbouw in de Haarlemmermeer en de Bollenstreek en in het verlengde daarvan dient ook nieuwe infrastructuur te worden aangelegd.


April 2008                  Deel 1 van de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (Probleemanalyse) verschijnt.


December 2008         Deel 2 van de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (Oplossingsrichtingen) verschijnt.


December 2008         Het rapport Noordelijke Ontsluiting Greenport van Holland Rijnland verschijnt.


Mei 2010                    Het rapport Van Greenport tot Mainport, Regionale Verkenning MIRT N205-N206 verschijnt. De inwoners van de streek krijgen van het bovenstaande eigenlijk weinig of niets mee, dat verandert als de overheden in een persbericht aankondigen dat zij een voorkeursvariant gekozen hebben en dat dit het noordelijkste tracé betreft. 


17-2-2011                   Persbericht dat alle betrokken partijen kiezen voor het doortrekken van de N206 naar de N205 via het noordelijkste tracé.


Voorjaar 2011            Bewoners komen in het verweer tegen de gang van zaken en verenigen zich in Platform NOG. De dorpsraden van Bennebroek, Vogelenzang en De Zilk, alsmede wijkraad Oostduin sluiten zich aan evenals nog enkele organisaties op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie.  


Eind 2011                   Deskundige Drs E.R. Nieuwenhuis, zeer goed op de hoogte van de verkeerssituatie in de duin- en bollenstreek ontwerpt en schrijft het Pakket NOG Beter.


7-5-2012                     Het project wordt omgedoopt in “project Duinpolderweg”, de nieuwe naam voor de beoogde verbinding. In een persbericht kondigt men dit aan tegelijk met de aankondiging van de informatieavonden.


Voorjaar 2012            Er worden informatieavonden georganiseerd door de Provincie Noord-Holland in Hoofddorp, Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang en De Zilk. Deze worden massaal bezocht en er blijkt enorme weerstand tegen het project te zijn. Dit resulteert in een voorstel van de projectgroep tot het houden van werksessies, waarbij bewoners inbreng kunnen leveren. Dit had uiteraard al in een veel eerder stadium moeten gebeuren en werd nu als mosterd na de maaltijd ervaren.

Werksessies                      Er worden 3 werksessies gehouden, op 4 juli, 10 oktober en een derde op 17 oktober voor een geselecteerd aantal bewoners (5). Men beweert dat de bedoeling van de werksessies is nieuwe alternatieven, ingebracht door bewoners van de streek, te verkrijgen. Een aantal van deze alternatieven zal dan samen met het voorkeursalternatief onderzocht worden in een MER studie. Bovendien is het de bedoeling dat de wijze waarop tot deze selectie gekomen wordt door een aantal deelnemers gevalideerd wordt. De deelnemers ervaren het geheel als een “wassen neus” omdat in februari 2011 door het bestuur al een voorkeursvariant is gekozen en andere varianten dus toch weer zullen afvallen. De wijze waarop tot de selectie van alternatieven is gekomen werd ook niet gevalideerd omdat er teveel vraagtekens waren over de gehanteerde werkwijze.


28-10-2012                 Het zeer kritische rapport van infrastructuurdeskundige Martin Bunnik verschijnt.


17-12-2012                 Na de mislukte werksessies heeft de provincie een radiostilte ingelast en heeft men besloten alle raads- en statenleden van de betrokken gemeentes en provincies bij elkaar te roepen om hen in beslotenheid over een en ander te informeren. Dit vond plaats in Hotel Flora in Hillegom en buiten de bestuurders was niemand welkom.


14-3-2013                   Het resultaat van de werksessies, het rapport Huiswerkvarianten, wordt gepresenteerd in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Platform NOG huurt ook een ruimte in Leeuwenhorst en organiseert een eigen presentatie. Eerder aangekondigde nieuwe informatieavonden in de diverse gemeentes vinden niet meer plaats.


21-5-2013                   De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de eerste stap in de MER procedure verschijnt en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. De MER-Werkgroep van Platform NOG stelt een beknopte en een uitgebreide standaard zienswijze op ten behoeve van inwoners en belangengroeperingen. Hiervan wordt op uitgebreide schaal gebruik gemaakt. In totaal worden bijna 300 zienswijzen ingediend.


31-7-2013                   Het advies van de Commissie voor de m.e.r. verschijnt. De Commissie doet een groot aantal aanbevelingen. Met name met betrekking tot de onderbouwing van nut en noodzaak.


13-9-2013                   De nota beantwoording zienswijzen verschijnt.


25-9-2013                   De provincie stelt een addendum bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op naar aanleiding van het Advies van de Commissie voor de m.e.r.. Provinciale Staten van Noord-Holland krijgen dit addendum alleen ter kennisname toegestuurd.


16-10-2013                 Provinciale Staten van Zuid-Holland krijgen het addendum ter besluitvorming voorgelegd. Mede naar aanleiding van overleg tussen Platform NOG en enkele statenleden besluit men dat het addendum van de provincie Noord-Holland de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. onvoldoende volgt en dat dit dus uitgebreid dient te worden. Hiervoor zal de PvdA een amendement indienen tijdens de eerstvolgende Statenvergadering.


Oktober 2013            De provincie geeft Royal Haskoning/DHV opdracht tot het opstellen van een MER.


11-12-2013                 De PvdA dient het amendement inzake uitbreiding van het addendum in en dit wordt aangenomen, ook Noord-Holland dient zich aan dit amendement te houden.


19-3-2014                   Gemeenteraadsverkiezingen waarbij de Duinpolderweg in de streek een enorme rol speelt. Platform NOG stelt een Kieswijzer samen die in alle betrokken dorpen verspreid wordt. Zowel in Bloemendaal als in Hillegom winnen politieke partijen die tegen de Duinpolderweg zijn fors. Dit heeft consequenties voor de standpunten binnen de Stuurgroep Duinpolderweg.


17-12-2014                 De Geactualiseerde Bereikbaarheidsstudie Grensstreek verschijnt. De provincie claimt dat deze studie de keuze voor Bouwsteen Noord onderbouwt en dat daarmee tevens Bouwsteen Midden en het Pakket NOG Beter definitief af kunnen vallen en niet verder in de MER onderzocht zullen worden. Tegelijkertijd introduceert men de Spoorvariant. Deze nieuwe variant is noodzakelijk om het kwetsbare Natura 2000 gebied van de duinen te beschermen tegen nog meer stikstofdepositie. Betrokkenen bij de nieuwe spoorvariant kunnen tot 5-2-2015 een zienswijze indienen.


7-1-2015                     Provinciale Staten van Zuid-Holland besluiten tijdens een commissievergadering dat zij niet in kunnen stemmen met deze actualisatie en dat zij een tussenstap in het proces willen waarbij eerst opnieuw naar nut en noodzaak moet worden gekeken alvorens het volledig mer-proces te doorlopen.


8-1-2015                     Een informatieavond in de Leeuwenhorst krijgt op het laatste moment een ander karakter vanwege de besluitvorming in Zuid-Holland.


15-1-2015                   Deskundigen Martin Bunnik en Chris Brunner constateren dat de Geactualiseerde Bereikbaarheidsstudie Grensstreek in strijd is met de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. en schrijven daarom een Contra-expertise Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek. Deze wordt onder alle bestuurders verspreid.


19-1-2015                   Provinciale Staten Noord-Holland concluderen dat zij zich zullen moeten schikken naar het besluit van Zuid-Holland en stellen voor na de verkiezingen in een gezamenlijke commissievergadering hierover met hun Zuid-Hollandse collega’s van gedachten te willen wisselen.


4-2-2015                     De gemeente Hillegom dient een zienswijze in tegen de spoorvariant en dient tevens een voorstel in voor een nieuw alternatief: het doortrekken van de N207 naar de N206 in combinatie met het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg tot aan de N208.


7-3-2015                     Deskundige Martin Bunnik schrijft een rapport waarin hij de door de Haarlemmermeer geclaimde noodzaak van de aanleg van de Duinpolderweg voor het tot stand komen van de Parels aan de Ringvaart onderuit haalt.


12-3-2015                   Ook wethouder Reneman van Haarlemmermeer promoot het doortrekken van de Nwe Bennebroekerweg naar de N208 en geeft aan hier vooralsnog genoegen mee te nemen omdat dat de procedure zou kunnen versnellen en er minder problemen zouden spelen op dit tracé.


18-3-2015                   Verkiezingen voor Provinciale Staten. Ook nu heeft Platform NOG weer een Kieswijzer opgesteld en deze in een aantal gemeentes verspreid. Omdat het plangebied verspreid ligt over 2 provincies en slechts een klein gebied betreft heeft de Duinpolderweg ditmaal minder impact op de uitslag. Wel werd voorafgaand aan de verkiezingen in de media veel aandacht aan het onderwerp besteed.


23-3-2015                   Gedeputeerde De Bondt van Zuid-Holland stuurt een brief aan alle staten- en raadsleden met daarin een voorstel voor een plan van aanpak.


14-4-2015                   De geplande presentatie door het Projectteam voor de gemeenteraad van Bloemendaal (en op 15-4 in Noordwijkerhout) wordt afgezegd omdat het project door de Staten van Zuid-Holland ‘on hold’ is gezet.


3-7-2015                     De stuurgroep geeft toestemming om een voorlopige doorrekening te maken van de Ten Hagen/Hillegom-variant.


27-8-2015                   De Nota beantwoording zienswijzen Spoorvariant komt naar buiten. Veel nieuws levert deze niet op. Een deel van de beantwoording wordt vooruit geschoven naar het moment dat de resultaten van de ‘Tussenstap’ er zullen zijn.


24-11-2015                 Platform NOG plaatst, met toestemming van de bewoner, een protestbord “Hier geen Duinpolderweg, NO WAY in de tuin van Haarlemmerstraat 71.


25-11-2015                 Nieuwsbrief nr. 1, ‘Provincie bewijst dat Duinpolderweg niet nodig is’ van Platform NOG wordt verzonden aan bestuurders, volksvertegenwoordigers en belangstellenden. Het is de bedoeling dat er ongeveer maandelijks een Nieuwsbrief zal verschijnen. U kunt zich opgeven voor het ontvangen van de Nieuwsbrief via platformnog@geenduinpolderweg.nl


27-11-2015                 Een delegatie van statenleden uit Noord- en Zuid-Holland bezoekt de streek om zich op de hoogte te laten stellen over het project Duinpolderweg. Platform NOG wordt in de gelegenheid gesteld tijdens een korte tussenstop een pitch te houden van 5 minuten in de bus waarmee een rondrit wordt gemaakt.


22-12-2015                 Wethouder I. ten Hagen dient zijn ontslag in nadat een deel van de coalitiepartijen had aangegeven hem van het dossier Duinpolderweg af te willen halen.


24-12-2015                 In het Haarlems Dagblad verschijnt een 2 pagina groot artikel van onderzoeksjournalist Sjaak Smakman onder de titel ‘In de file dankzij de nieuwe weg’.


6-1-2016                     Tijdens een extra ingelaste raadsvergadering spreekt de gemeenteraad van Hillegom over het vertrek van wethouder Ten Hagen, de gang van zaken daaromheen en het zoeken naar een nieuwe wethouder.


8-1-2016                     Op de website van de gemeente Hillegom verschijnt een persbericht ter rectificatie van de ‘gewraakte’ uitspraak van ex-wethouder Ten Hagen.


2-2-2016                     Ledenvergadering Wijkraad Oostduin met gastspreker Berend Potjer, lid Provinciale Staten van Zuid Holland voor Groen Links/     


Feb-mrt 2016             Het rapport met de conclusies van de Hr. Lokker (deze heeft een onderzoek ingesteld naar het draagvlak voor een Duinpolder onder de bevolking en maatschappelijke organisaties) en een nieuwe Probleemanalyse (2016) worden door GS aan de Statenleden van Noord- en Zuid-Holland aangeboden.


29-3-2016       Op het gemeentehuis van Hillegom vindt een technische toelichting plaats over het rapport Probleemanayse 2016 door het Projectteam Duinpolderweg.

 

5-4-2016                     Tijdens een extra raadsvergadering uitsluitend over het onderwerp Duinpolder en voor deze gelegenheid gehouden in “Villa Flora”, besluit de Gemeenteraad van  Hillegom unaniem dat nut en noodzaak van een Duinpolderweg in de huidige vorm niet is aangetoond en dat zij tegen het project in de huidige vorm zijn en dat zij deze zienswijze tijdens de commissievergaderingen in zowel Zuid- als Noord-Holland zullen inbrengen. Besloten wordt dat Frank Evers, fractievoorzitter van de BBH deze zienswijze zal uitspreken.


6-4-2016                     De Commissie Verkeer en Milieu van PZH bespreekt de eerdergenoemde stukken. Tijdens de vergadering zijn er 19 insprekers, waaronder de voorzitter van Wijkraad Oostduin en diverse leden van Platform NOG. Maar dus ook raadslid Frank Evers van de gemeente Hillegom en de wethouder van Bloemendaal. Vanuit Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang e.o. is er massale belangstelling. Een groot deel van deze sympathisanten is met een gecharterde bus aangevoerd om de diverse insprekers te ondersteunen. De commissieleden komen tot de conclusie dat ook andere alternatieven dienen te worden onderzocht. De door de Hr. Lokker voorgestelde “brede” adviesgroep, samengesteld uit afgevaardigden van belanghebbende groeperingen moet daarover een uitspraak gaan doen.


11-4-2016                   Ook de Commissie Mobiliteit en Financiën van PNH bespreekt e.e.a.. Ook hier 20 insprekers en evenals in PZH vele belangstellenden. De commissieleden in Noord-Holland hebben veel tijd nodig om uiteindelijk aan te sluiten bij de uitkomst van Zuid Holland, maar uiteindelijk zit men toch op een lijn.


20-4-2016                   Tenslotte is er in Den Haag een gezamenlijke vergadering van commissies van PZH en PNH. Daarin wordt het tijdspad van de adviesgroep besproken. De Adviesgroep krijgt extra tijd om met een advise te komen en krijgt ook de ruimte om met andere, meer lokale alternatieven te komen.


8-7-2016                     De Adviesgroep brengt haar advies naar buiten. Zij adviseert 3 nieuwe alternatieven te onderzoeken en het noordelijke- en zuidelijke alternatief plus de Spoorvariant niet te onderzoeken. De nieuwe alternatieven zijn: NOG Beter 2.0, het Parelalternatief 2.0 en de Nieuwe 206.


22-8-2016                    De stuurgroep vergadert over het door de Adviesgroep uitgebrachte advise en adviseert GS van beide Provincies over de alternatieven die naar hun mening in de MER onderzocht dienen te worden.


31-8-2016                   GS van beide provincies nemen naar aanleiding van de adviezen van de Adviesgroep en de Stuurgroep een besluit over de alternatieven die in de MER studie zullen worden meegenomen en brengen dit besluit naar buiten.


16-9-2016                   Inspraakdag v.a. 09.30u in het Provinciehuis in Haarlem waarbij commissieleden van zowel PNH als PZH aanwezig zullen zijn.

                         

21-9-2016                    Vergadert de Commissie Verkeer en Milieu van PZH v.a. 14.30u over het besluit van GS en de te onderzoeken alternatieven (inspreken niet mogelijk)


22-9-2016                   Vergadert de Commissie Mobiliteit en Financien van PNH v.a. 18.30u over het besluit van GS en de te onderzoeken alternatieven (inspreken niet mogelijk)


12-10-2016                 Provinciale Staten van Zuid-Holland besluiten alle 7 geadviseerde alternatieven te laten onderzoeken in de milieueffectrapportage. Zij nemen een amendement aan waarmee het plangebied wordt uitgebreid zodat alle alternatieven daarbinnen vallen. De Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek/Haarlemmermeer zal worden betrokken bij de uitwerking van de door hen ingebrachte alternatieven. De milieueffectrapportage wordt nu officieel voortgezet.  

Nieuws

Op 13 december 2016 werd door wijkbewoner de hr. Jan Schouten een reactie geplaatst op de site over de Duinpolderweg van de Provincie Noord-Holland. Jan Schouten volgt het verloop van het project Duinpolderweg al vanaf dag één. Hij diende eerder al een pleitnota over de gang van zaken rondom het project, verschillende keren naar voortschrijdend inzicht aangepast, bij het bevoegd gezag in.

Deze reactie geeft een goed beeld van de verloop van het project vanaf 2003. Met instemming van de auteur plaatsen wij deze reactie daarom ook op onze site.

U kunt de integrale reactie van Jan Schouten hier lezen. U kunt Jan Schouten volgen op: https://twitter.com/GroenGenoegen en https://lokhorsterduin.blogspot.com