Wijkraad Oostduin
Contact

Wat doen we
Geschiedenis
Bestuur
Info Duinpolderweg
Start
Contact
NieuwsWat doen we

Geschiedenis

Bestuur

Info Duinpolderweg

Foto's

Contact/Inschrijven

Wijkraad Oostduin

Nieuws

Nieuws Pagina

Voor nieuws m.b.t. de Duinpolderweg en het downloaden van de Nieuwsbrieven van Platform NOG kunt u terecht op de website www.geenduinpolderweg.nl  Wijkraad Oostduin maakt deel uit van Platform NOG.
  

  

  

  

  

De nieuwsbrief van September kunt U hier downloaden

De nieuwsbrief van Maart kunt U hier downloaden

Wijkraad Oostduin www.wijkraadoostduin.nl

e-mail wijkraad.oostduin@gmail.com

December 2016

Beste wijkbewoners


Sinds onze vorige Nieuwsbrief in september jl. hebben de Provinciale Staten van Zuid- Holland een besluit genomen over de in de MER-studie op te nemen alternatieven voor een Duinpolderweg (DPW). Zij hebben op 12 oktober jl. definitief gekozen voor de alternatieven zoals vermeld op onderstaande afbeelding.

  


 Bron: Provincie Zuid-Holland.

Het zoekgebied voor de aanleg van een DPW is uitgebreid. Er wordt niet langer uitsluitend gezocht in het gebied tussen Hillegom en Bennebroek, maar ook daarbuiten. Helaas is de hoofddoelstelling van het project: “De verbetering van de verkeersafwikkeling op de oost-westverbinding tussen de N206 en de A4.” niet aangepast ondanks verzoeken daartoe van de oppositiepartijen in Zuid-Holland. De kansen voor het door Platform NOG ingebrachte alternatief NOG Beter 2.0 zijn daardoor aanmerkelijk kleiner dan die van de overige alternatieven.


Wellicht heeft u zich op 21 november jl. persoonlijk laten informeren door een van de vertegenwoordigers van de betrokken overheden tijdens de inloopbijeenkomst in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De komende maanden wordt er gewerkt aan de MER-studie, die waarschijnlijk medio 2017 afgerond zal zijn.


OPROEP:


Als bestuur van de wijkraad willen wij graag in gesprek met het gemeentebestuur. Mogelijke onderwerpen daarbij kunnen zijn de kwaliteit van de wegen, het groen en de veiligheid in onze wijk. Wij roepen u daarom op uw mening kenbaar te maken over o.a. de landelijke wegen in onze wijk, zoals bijvoorbeeld de Zandlaan en de Nieuweweg en over de drukke doorgaande weg, de Haarlemmerstraat. Wij zijn tevens benieuwd naar uw mening over de openbare ruimte in onze wijk. Daarbij valt te denken aan het groen, de bermen, het water, de verlichting en de veiligheid. U kunt uw mening kenbaar maken via ons emailadres of schriftelijk inleveren op een van de adressen vermeld op het aanmeldingsformulier op pagina 3.


ONDERTUSSEN…….


- wordt uw inschrijving als lid zeer gewaardeerd en kunt u zich als lid aanmelden op de website, via een email naar wijkraad.oostduin@gmail.com of door het invullen en inleveren van bijgaand aanmeldingsformulier.

Voorheen was elke bewoner van de wijk automatisch lid van Wijkraad Oostduin. Dat is anders geworden nu de wijkraad een officiƫle Vereniging is geworden met statuten. Bewoners van onze wijk van 18 jaar en ouder (dat kunnen ook meerdere leden binnen een gezin zijn) die lid willen worden dienen zich nu als zodanig aan te melden. Het lidmaatschap is gratis. Naast bewoners kunnen ook rechtspersonen en instellingen die in de wijk gevestigd zijn zich inschrijven als lid.

Inmiddels hebben zich opnieuw een aantal bewoners aangemeld, maar het kan altijd nog beter. Mogen wij u ook als lid begroeten?


Een vrijwillige financiƫle bijdrage voor het dekken van de lopende kosten kunt u overmaken op rekening NL03INGB0681588314 t.n.v. H.H. Nak te Hillegom.


Aanmelding als lid van Wijkraad Oostduin is mogelijk digitaal via de website

HET BESTUUR VAN DE WIJKRAAD OOSTDUIN WENST U

HELE GEZELLIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2017!

Hier onder vindt u de Nieuwsbrieven van de vereniging Wijkraad Oostduin